4.6/5 - (7 bình chọn)

Ngôn ngữ lập trình PHP cung cấp một thư viện hàm phong phú, cho phép lập trình viên thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, bao gồm cả việc truy cập và điều khiển hệ thống máy chủ. Tuy nhiên, một số hàm PHP có thể được sử dụng để thực hiện các hành động độc hại, chẳng hạn như:

  • Phát tán mã độc: Các hàm như exec(), system(), shell_exec(), passthru() cho phép lập trình viên thực thi các lệnh shell trên máy chủ. Điều này có thể được sử dụng để tải xuống và cài đặt mã độc trên máy chủ.
  • Trộm cắp dữ liệu: Các hàm như file_get_contents(), file_put_contents(), fopen() cho phép lập trình viên truy cập và đọc/ghi dữ liệu trên máy chủ. Điều này có thể được sử dụng để lấy cắp thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng, v.v.
  • Phá hoại hệ thống: Các hàm như chmod(), chown(), symlink() cho phép lập trình viên thay đổi quyền truy cập của các tệp và thư mục trên máy chủ. Điều này có thể được sử dụng để chiếm quyền kiểm soát máy chủ.

Để ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật này, hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Hosting đều ngăn chặn thực thi một số hàm PHP trên máy chủ của họ. Các hàm thường bị chặn bao gồm:

* exec()
* system()
* shell_exec()
* passthru()
* file_get_contents()
* file_put_contents()
* fopen()
* chmod()
* chown()
* symlink()

Ngoài ra, một số nhà cung cấp dịch vụ Hosting cũng có thể chặn thực thi các hàm PHP khác, tùy thuộc vào chính sách bảo mật của họ.

Việc ngăn chặn thực thi một số hàm PHP có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của một số ứng dụng web. Tuy nhiên, đây là một biện pháp bảo mật quan trọng cần được thực hiện để bảo vệ máy chủ Hosting khỏi các mối đe dọa bảo mật.

Dưới đây là một số mẹo để giảm thiểu tác động của việc ngăn chặn thực thi các hàm PHP:

  • Sử dụng các hàm PHP thay thế an toàn hơn. Ví dụ: thay vì sử dụng exec(), system(), shell_exec() hoặc passthru(), bạn có thể sử dụng hàm exec_safe() hoặc system_safe().
  • Kiểm tra mã PHP của bạn để đảm bảo rằng bạn không sử dụng các hàm PHP bị chặn.
  • Nếu bạn cần sử dụng các hàm PHP bị chặn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Hosting của bạn để được hỗ trợ.

Để hiểu rõ vấn đề và nguyên nhân tại sao họ lại ngăn chặn các hàm này, những hàm nào buộc phải ngăn chặn thực thi, bạn xem mô tả trong bảng sau nhé:

STTNameTính năngMô tả
1systemThực hiện một chương trình bên ngoài và hiển thị đầu raSystem () giống như phiên bản C của hàm trong đó nó thực thi lệnh đã cho và đưa ra kết quả. Cuộc gọi system () cũng cố gắng tự động xóa bộ đệm đầu ra của máy chủ web sau mỗi dòng đầu ra nếu PHP đang chạy như một mô-đun máy chủ. Nếu bạn cần thực thi một lệnh và có tất cả dữ liệu từ lệnh được truyền trực tiếp trở lại mà không có bất kỳ sự can thiệp nào, hãy sử dụng hàm passthru ().
2execThực hiện một chương trình bên ngoàiCho phép thực hiện 1 chương trình từ bên ngoài. Dễ bị lợi dụng để thao tác chiếm quyền, thực thi các chương trình độc hại.
3shell_execThực thi lệnh thông qua shell và trả về đầu ra hoàn chỉnh dưới dạng chuỗiThực thi lệnh bằng command và trả kết quả là chuỗi. Tương tự như exce, dễ bị lợi dụng và khai thác nhầm mục đích xấu.
4proc_closeĐóng một quy trình được mở bởi Proc_open () và trả lại mã thoát của quy trình đóProc_close () tương tự như pclose () ngoại trừ việc nó chỉ hoạt động trên các quy trình được mở bởi Proc_open (). Proc_close () chờ quá trình kết thúc và trả về mã thoát của nó. Nếu bạn có các đường ống mở cho quy trình đó, bạn nên dùng fclose() để đóng chúng trước khi gọi hàm này để tránh nghẽn – quá trình con có thể không thể thoát trong khi các đường ống đang mở.
5proc_get_statusNhận thông tin về một quy trình được mở bởi Proc_open ()Proc_get_status () tìm nạp dữ liệu về một quy trình được mở bằng cách sử dụng Proc_open ().
6proc_niceThay đổi mức độ ưu tiên của quy trình hiện tạiThay đổi mức độ ưu tiên của quy trình hiện tại. Điều này sẽ gây ra vấn đề leo thang tài nguyên.
7popenMở con trỏ tệp quá trìnhpopen tương tự với proc_open nhưng được sử dụng ít hơn.
8proc_terminateĐóng một tiến trình được mở bởi Proc_openTín hiệu một quá trình (được tạo bằng cách sử dụng Proc_open ()) mà nó sẽ chấm dứt. Proc_terminate () trả về ngay lập tức và không chờ quá trình kết thúc. Proc_terminate () cho phép bạn chấm dứt quá trình và tiếp tục với các nhiệm vụ khác. Bạn có thể thăm dò quá trình (để xem nó đã dừng chưa) bằng cách sử dụng hàm Proc_get_status ().Điều này dễ gây ra việc các tiến trình quan trọng đang thực hiện nhưng lại bị ngắt bởi function này. Gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng, cũng như gây ra các vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu.
9escapeshellcmdThoát shell metacharactersescapeshellcmd () thoát bất kỳ ký tự nào trong chuỗi có thể được sử dụng để lừa lệnh shell để thực thi các lệnh tùy ý. Hàm này nên được sử dụng để đảm bảo rằng mọi dữ liệu đến từ đầu vào của người dùng đều được thoát trước khi dữ liệu này được chuyển đến các hàm exec () hoặc system () hoặc cho toán tử backtick. Các ký tự sau được bắt đầu bằng dấu gạch chéo ngược: & #; `| *? ~ <> ^ () [] {} $ , X0A và xFF. ‘và “chỉ được thoát nếu chúng không được ghép nối. Trong Windows, tất cả các ký tự này cộng với% và! được thay thế bằng khoảng trắng thay thế.
10escapeshellcmdThoát một chuỗi được sử dụng làm đối số shellescapeshellarg () thêm các trích dẫn đơn xung quanh một chuỗi và trích dẫn / thoát khỏi mọi trích dẫn đơn hiện có cho phép bạn chuyển một chuỗi trực tiếp đến hàm shell và để nó được coi là một đối số an toàn duy nhất. Hàm này nên được sử dụng để thoát các đối số riêng lẻ sang các hàm shell đến từ đầu vào của người dùng. Các hàm shell bao gồm exec (), system () và toán tử backtick. Trên Windows, escapeshellarg () thay thế thay thế các dấu phần trăm, dấu chấm than (thay thế biến bị trì hoãn) và dấu ngoặc kép bằng dấu cách và thêm dấu ngoặc kép quanh chuỗi.
11dl Tải một phần mở rộng PHP khi chạyTải phần mở rộng PHP được cung cấp bởi thư viện tham số. Sử dụng extension_loaded () để kiểm tra xem một tiện ích mở rộng đã có sẵn hay chưa. Điều này hoạt động trên cả các tiện ích mở rộng tích hợp và các tiện ích được tải động (thông qua php.ini hoặc dl ()).
12show_sourceTrả về một tệp có cú pháp PHP được tô sáng. Cú pháp được tô sáng bằng cách sử dụng các thẻ HTML.In ra hoặc trả về một phiên bản được tô sáng bằng cú pháp của mã có trong tên tệp bằng cách sử dụng các màu được xác định trong công cụ tô sáng cú pháp tích hợp cho PHP. Nhiều máy chủ được cấu hình để tự động làm nổi bật các tệp có phần mở rộng phps. Ví dụ: example.phps khi xem sẽ hiển thị cú pháp tô sáng nguồn của tệp
13ini_alterHàm này là bí danh của: ini_set ()Đặt giá trị của tùy chọn cấu hình đã cho. Tùy chọn cấu hình sẽ giữ giá trị mới này trong quá trình thực thi tập lệnh và sẽ được khôi phục ở cuối tập lệnh.
14virtualThực hiện một yêu cầu phụ của ApacheThực hiện một yêu cầu phụ của Apache
15openlogMở một kết nối đến bộ ghi hệ thống cho một chương trìnhMở một kết nối đến bộ ghi hệ thống cho một chương trình
16mailGửi mail không cần chứng thựcGửi mail không cần chứng thực
17symlinkTạo  symbolic linkTạo  symbolic link

Bảng bên trên liệt kê những hàm PHP đã bị vô hiệu hoá (disable functions). Vậy, những hàm nào và những modules nào của PHP/ Apache được hỗ trợ. Bảng sau đây sẽ liệt kê chi tiết:

STTApache ModulePHP Extention
1configlibc-client
2config-runtimepear
3develphp-bcmath
4mod-alt-passengerphp-bz2
5mod_bwlimitedphp-calendar
6mod_cachephp-cli
7mod_cgidphp-common
8mod_charset_litephp-curl
9mod_deflatephp-dba
10mod_envphp-devel
11mod_evasivephp-enchant
12mod_expiresphp-exif
13mod_file_cachephp-fileinfo
14mod_headersphp-fpm
15mod_hostinglimitsphp-ftp
16mod_http2php-gd
17mod_imagemapphp-gettext
18mod_lsapiphp-gmp
19mod_macrophp-iconv
20mod_mime_magicphp-imap
21mod_mpm_eventphp-intl
22mod_proxyphp-ioncube
23mod_proxy_fcgiphp-litespeed
24mod_proxy_httpphp-mbstring
25mod_proxy_wstunnelphp-mcrypt
26mod_remoteipphp-mysqlnd
27mod_reqtimeoutphp-odbc
28mod_security2php-pdo
29mod_spelingphp-phalcon
30mod_sslphp-posix
31mod_substitutephp-soap
32mod_suexecphp-sockets
33mod_unique_idphp-sourceguardian
34mod_versionphp-suhosin
35mod_vhost_aliasphp-tidy
36Toolsphp-xml
37php-zendguard
38php-zip
39runtime

Việc ngăn chặn thực thi một số hàm PHP không phải là giải pháp bảo mật duy nhất. Các nhà phát triển web cũng cần phải thực hiện các biện pháp bảo mật khác, chẳng hạn như:

  • Sử dụng mã nguồn an toàn
  • Xác thực người dùng
  • Cập nhật phần mềm thường xuyên

Việc thực hiện các biện pháp bảo mật này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tấn công từ tin tặc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *