5/5 - (3 bình chọn)

Hôm nay mình xin chia sẻ đoạn code hiển thị tỷ giá ngoại tệ của Vietcombank

Code hiển thị tỷ giá ngoại tệ VCB:

function tygiangoaite_vcb() {
  ob_start();
  ?>
    <table class="table table-hover">
      <thead>
        <tr>
          <th colspan="5" style="text-align:center"><h2>TỶ GIÁ NGOẠI TỆ</h2></th>
        </tr>
        <tr>
          <th>MÃ NGOẠI TỆ</th>
          <th>TÊN NGOẠI TỆ</th>
          <th>MUA TIỀN MẶT</th>
          <th>MUA CHUYỂN KHOẢN</th>
          <th>BÁN</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <?php
      function check_broken_link($url){
        $handle  = curl_init($url);
        if (false === $handle)
        {
          return false;
        }
        curl_setopt($handle, CURLOPT_HEADER, false);
        curl_setopt($handle, CURLOPT_FAILONERROR, true); // this works
        curl_setopt($handle, CURLOPT_NOBODY, true);
        curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, false);
        $connectable = curl_exec($handle);
        curl_close($handle);  
        return $connectable;
      }
      $url = "http://www.vietcombank.com.vn/exchangerates/ExrateXML.aspx";
      $thoi_gian_cap_nhat = "";
      if(check_broken_link($url) === TRUE){
        $xml = file_get_contents($url);
        $data = simplexml_load_string($xml);
        if ($data === false) {
          echo '<tr class="danger"><th colspan="5" style="text-align:center"><h5>DỮ LIỆU BỊ LỖI</h5></th></tr>';
        }
        else {										
          $thoi_gian_cap_nhat = $data->DateTime;
          $ty_gia = $data->Exrate;
          $i=1;
          foreach($ty_gia as $ngoai_te) {
            $ma = $ngoai_te['CurrencyCode'];
            $ten = $ngoai_te['CurrencyName'];
            $gia_mua = $ngoai_te['Buy'];
            $gia_chuyen_khoan = $ngoai_te['Transfer'];
            $gia_ban = $ngoai_te['Sell'];
            $class_color = "success";
            if($i%2 == 0){ $class_color = "info";}
            echo "<tr class='".$class_color."'>";
            echo "<td>".$ma."</td>";
            echo "<td>".$ten."</td>";
            echo "<td>".$gia_mua."</td>";
            echo "<td>".$gia_chuyen_khoan."</td>";
            echo "<td>".$gia_ban."</td>";
            echo "</tr>";
            $i++;
          }
        }
      }
      else{
        echo '<tr class="danger"><th colspan="5" style="text-align:center"><h5>KHÔNG THỂ KẾT NỐI ĐẾN MÁY CHỦ VIETCOMBANK</h5></th></tr>';
      }
        ?>
      </tbody>

      <tfoot>
        <?php if($thoi_gian_cap_nhat != ""){
          $thoi_gian_cap_nhat = date_format(date_create($thoi_gian_cap_nhat),'H:i:s d-m-Y');
          $thoi_gian_cap_nhat = explode(' ', $thoi_gian_cap_nhat);
          $gio = $thoi_gian_cap_nhat[0];
          $ngay = $thoi_gian_cap_nhat[1];
        ?>
        <tr>
          <th colspan="5">Tỷ giá được cập nhật lúc <?php echo $gio; ?> ngày <?php echo $ngay; ?> và chỉ mang tính chất tham khảo.</th>
        </tr>
        <?php } ?>
      </tfoot>

    </table>
<?php
    $tygia_vcb = ob_get_contents();
    ob_end_clean();

    return $tygia_vcb;	
}
add_shortcode('tygiangoaite_vcb','tygiangoaite_vcb');

Cách sử dụng:

 1. Bạn truy cập vào Giao diện -> Sửa giao diện -> chọn functions.php của theme đang dùng. Dán code vào
 2. Bước tiếp theo là chèn shortcode [tygiangoaite_vcb]  vào nơi bạn muốn hiển thị

Note: Nếu chèn vèo widget mà không hiển thị, bạn chèn thêm code sau vào functions.php của theme đang dùng.

add_filter( 'widget_text', 'do_shortcode' );

Cảm ơn đã ghé thăm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *