4.7/5 - (10 bình chọn)

Lỗi “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page” trên WordPress thường xuất hiện khi bạn thực hiện restore website hoặc upload  mã nguồn website mới lên hosting. Dưới đây là một số hướng dẫn để  bạn có thể xử lý lỗi này

1. Restore mã nguồn về bản backup trước đó nếu có

Hiện nay đa số hosting đều có dailybackup nếu bạn gặp lỗi này thì đơn giản nhất là restore về bản backup trước khi gặp lỗi để khắc phục.

2. Tắt các plugin trên website

Để tắt plugin  bạn có thể truy cập filemanage cPanel và chmod 0000 thư mục plugin hoặc có thể thực hiện thông qua FTP bằng filezilla

filezilla
Tắt tất cả plugin

3. Activate a Default Theme

Tương tự như việc tắt plugin, ta có thể đổi tên thư mục  theme đang hoạt động để wordpress sử dụng theme mặc định sau đó bạn có thể vào wp-admin để xử lý tiếp

filezilla 2
Đổi thêm theme đang dùng

4. Kiểm tra error_log để xác định nguyên nhân

Bạn cũng có thể mở file error.log trên thư mục gốc mã nguồn để kiểm tra nguyên nhân của lỗi trên.

filezilla 3
Xem nhật ký lỗi (Error log)

5. Kiểm tra Prefix database có khớp với cấu hình database website hay không

Trường hợp bạn  di dời hoặc upload dữ liệu trên hosting thì 1 trường hợp nữa có thể xảy ra là thiết lập Prefix database không khớp với database được import dẫn đến lỗi, bạn có thể mở file wp-config.php tìm đển dòng thiết lập sau:

/**
 * WordPress Database Table prefix.
 *
 * You can have multiple installations in one database if you give each
 * a unique prefix. Only numbers, letters, and underscores please!
 */
$table_prefix = 'wp_';

Sau đó mở phpMyAdmin và đối chiếu Prefix

phpmyadmin
Kiểm tra database prefix

6. Kiểm tra wp-config.php  có thay đổi gì không

Trường hợp bạn đang sử dụng bình thường và không có update gì gần nhất thì  có thể do mã nguồn nhiễm mã độc và các file mã nguồn bị thêm vào các dòng code do mã độc sinh ra.

Bạn cần kiểm tra file wp-config.php và kiểm tra có code lạ hay không, nếu có thì bạn cần cân nhắc đến việc cài lại website để xử lý dứt điểm mã độc trên mã nguồn.

7. Upgarade PHP lên phiên bản mới nhất

Thường thì  ít khi nâng cấp phiên bản php sẽ sử lý được lỗi này, tuy nhiên bạn có thể thử nó

change php version
Thay đổi phiên bản php

8. Kiểm tra lại phân quyền file mã nguồn

Đối với mã nguồn bạn cần kiểm tra lại phân quyền

File bạn phân quyền  0644

Thư mục phân quyền 0755

Để thực hiện điều này bạn có thể  sử dụng filemanager hoặc filezilla

filezilla 4
Kiểm tra phân quyền thư mục wp-admin

9. Thiết lập .htaccess mặc định.

Bạn có thể xóa toàn bộ nội dung trong file .htaccess hiện tại và thay thế bằng code mặc định wordpress

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Hy vọng các  hướng dẫn trên có thể giúp bản xử lý lỗi “Sorry, You Are Not Allowed to Access This Page” trên WordPress!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *